Реферат — Пам’ять та умові її продуктивності

1. Теорія пам’яті
2. Роль пам’яті в обробці інформації
3. Типи та види пам’яті
4. Запам’ятовування та його різновиди
5. Відтворення та його різновиди
6. Забування та його причини
7. Індивідуальні особливості пам’яті

8. Список використаної літератури:

 1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. — М.: Прогресс,
  1979.
 2. Изюмова С. А. Мнемические способности и усвоение знаний в школе //
  Вопр. психологии. — 1986. — № 3.
 3. Ипполитов Ф. В. Память школьника. — М., 1978.
  Истомина З. М. Развитие памяти: Учеб.-метод. пособие. — М., 1978.
 4. Лурия А. Р. Внимание и память. — М., 1975.
 5. Лурия А. Р. Нейропсихология памяти. — М.: Педагогика, 1974
Реклама

Індивідуальні особливості пам’яті

Кожна особистість має індивідуальні відмінності (особливості)
пам’яті, які виявляються в різних сферах її мнемічної діяльності.
У процесах пам’яті індивідуальні відмінності виявляються у швид-
кості, точності, міцності запам’ятовування та готовності до відтво-
рення.

Читать далее

Забування та його причини

Усе, що людина запам’ятовує, з часом поступово забувається. Забу-
вання — процес, протилежний запам’ятовуванню. Забування вияв-
ляється в тому, що втрачається чіткість запам’ятованого, зменшується
його обсяг, виникають помилки у відтворенні, стає неможливим відтво-
рення і, нарешті, унеможливлюється впізнання.

Читать далее

Відтворення та його різновиди

Відтворення — один з основних процесів пам’яті. Воно є показни-
ком міцності запам’ятовування і разом з тим наслідком цих процесів.
Засадовою стосовно відтворення є активізація раніше утворених
тимчасових нервових зв’язків у корі великих півкуль головного мозку.
Найпростіша форма відтворення — впізнавання. Впізнавання є
відтворенням, що виникає при повторному сприйманні об’єктів.
Впізнавання буває повним і неповним.

Читать далее

Запам’ятовування та його різновиди

Запам’ятовування — один з основних процесів пам’яті. Засадови-
ми стосовно нього є утворення й закріплення тимчасових нервових
зв’язків. Чим складніший матеріал, тим складніші тимчасові зв’язки,
які утворюють підгрунтя запам’ятовування.
Запам’ятовування, як і інші психічні процеси, буває:

 • мимовільним
 • довільним

Читать далее

Роль пам’яті в обробці інформації

Пам’ять — неодмінна умова психічного розвитку людини

Нові зрушення в її психіці завжди грунтуються на попередніх досягнен-
нях, на здобутках, зафіксованих у пам’яті. Завдяки пам’яті зберігається
цілісність “Я” особистості, усвідомлюється єдність її минулого та су-
часного. Без запасу уявлень пам’яті неможливими були б розумова
діяльність, створення образів уяви, орієнтування в навколишньому
середовищі взагалі. Позбавлена пам’яті людина, зауважував І. Сєченов,
постійно перебувала б у стані новонародженого, була б істотою, не
здатною нічого навчитися, ніщо опанувати.

Читать далее